داعش از عملیات انتحاری یکی از اعضای خود در جمع معارضان سوری در درعا خبرداد