سازمان ملل کمک ایران در مناقشۀ سوریه و یمن را خواستار شد