هواپیمای نظامی امریکا در جزیرۀ اوکیناوای ژاپن سقوط کرد