یک دادگاه بحرینی انحلال جنبش الوفاق را تأیید کرد

یک دادگاه بحرینی انحلال جنبش الوفاق را تأیید کرده است.