«امریکا، اسرائیل و ترکیه جنگ نیابتی را به «جنگ شخصی» با سوریه تبدیل کرده‌اند»