گزارش: افزایش سفر گردشگران بریتانیایی به ایران

تعداد گردشگران بریتانیایی که به ایران سفر می‌کنند، با افزایش زیادی همراه بوده‌است.