حملۀ خمپاره‌ای از مناطق تحت تصرف داعش در سوریه به ترکیه

یک خمپارۀ شلیک شده از مناطق تحت تصرف داعش در سوریه به شهری در ترکیه اصابت کرده است.