تظاهرات در سراسر نیجریه؛ درخواست برای آزادی شیخ زکزاکی

تظاهرات در سراسر نیجریه به منظور آزادی شیخ ابراهیم الزکزاکی آغاز شده است.