تظاهرات در سراسر نیجریه؛ درخواست برای آزادی شیخ زکزاکی