احمد بن دغر نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن به عدن بازگشته است

احمد بن دغر نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن پس از بازگشت به عدن در جنوب یمن گفته است قصد دارد از آن منطقه، «به اداره کشور بپردازد»