سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران

وزیر اقتصاد آلمان به امید دسترسی به بازار بزرگ ایران به این کشور سفر می کند.۱۱:۲۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر