امضای توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان