ورود وزیر انگلیسی به اربیل

وزیر دفاع انگلیس وارد اربیل عراق شد.۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر