توقف تولید برق در غزه در پی بسته شدن تنها گذرگاه های تجاری نوار غزه