رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر یونان بر ضرورت اجرای کامل و سریع توافقات دو کشور تاکید کرد