افشاگری موسسه آلمانی درباره علت سفرهای پرهزینه سعودی ها

یک موسسه آلمانی از علل سفرهای پر هزینه هزاران نفر از اعضای خاندان حاکم عربستان سعودی به خارج پرده برداشت.۲۰:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر