افزایش شمار جانباختگان شناور غرق شده در مصر به ۴۲ نفر

یک فروند شناور با ۳۰۰ آواره در سواحل شهر رشید در شمال مصر غرق شد.۱۶:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور