افزایش شمار جانباختگان شناور غرق شده در مصر به ۴۲ نفر