آغاز صدور کارت های اعتباری عام در شبکه بانکی

صدور کارت های اعتباری عام در شبکه بانکی از امروز کلید می خورد.۰۷:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر