کاهش دما و افزایش بارش ها در کشور

در سه روز آینده دما در اکثر نقاط کشور کاهش می یابد.۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر