ساخت مسکن برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: تا پایان امسال ۴۰ هزار واحد مسکن برای خانواده های تحت پوشش این کمیته تامین می شود.۱۱:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر