سقوط جت نیروی هوایی آمریکا

یک فروند جت نیروی هوایی آمریکاامروز در آبهای سواحل شرقی نزدیک اوکیناوا سقوط کرد.۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر