بازگشت نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن به این کشور

احمد بن دغر از عربستان سعودی به شهر عدن در جنوب یمن آمده است.