افزایش بهای دو شاخص نفتی

بهای جهانی دو شاخص نفتی امروز روند افزایشی داشت.۱۱:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر