چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران

۹ کشور خارجی در چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران حضور دارند.۱۳:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر