افزایش تولید عسل در اردبیل

شرایط مناسب طبیعی باعث افزایش تولید عسل در اردبیل شده است.۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر