نشست ایران و ۱+۵ به منظور گفتگو درباره اجرای برجام آغاز شد

نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ به منظور گفتگو درباره اجرای برجام آغاز شد.۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر