ماه گرفتگی دیشب نماز آیات نداشت

کارشناس مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: ماه گرفتگی دیشب چون با چشم قابل تشخیص نبود نماز آیات ندارد.۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور