تقسیم بندی مراکز دانشگاه علمی کاربردی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی از منطقه بندی مراکز این دانشگاه خبرداد و گفت: براساس این طرح، مراکز این دانشگاه به ۱۰ منطقه تقسیم بندی می شوند.۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور