دانشمندان ایرانی رگ مصنوعی ضدانعقاد خون ساختند

پژوهشگران ایرانی رگ های مصنوعی با قابلیت ضدانعقاد خون ساختند.۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور