عمق نفوذی که هم‌اکنون ایران بر منطقه دارد در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است