محمود عباس: سازمان ملل سال ۲۰۱۷ را سال پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی اعلام کند