اولین کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه برگزار شد