قرارداد نظامی ۸ میلیارد یورویی هند و فرانسه پس از ۹ سال رفت و آمد