تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای ضمن طرح ادعای نقض حقوق بشر در ایران، آن را محکوم کرد.۲۱:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر