نظرسنجی: بیزاری امریکایی‌ها از کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری