اعزام نیروهای نظامی بیشتر عربستان به مرز یمن

وزارت گارد ملی عربستان سعودی از اعزام نیروهای نظامی بیشتر به مرز یمن خبر داد.