درخشش تیم شمشیربازی ایران در مسابقات بین المللی تایلند