پیکر گلبارنژاد پنجشنبه به میهن باز می گردد

پیکر پاک ملی پوش جانباز کاروان منا، بامداد پنج شنبه یکم مهرماه به میهن باز خواهد گشت.۱۶:۲۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور