بازتاب سخنرانی روحانی در سازمان ملل در رسانه های خارجی

سخنرانی رییس جمهور کشورمان در سازمان ملل در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت.