بازتاب سخنرانی روحانی در سازمان ملل در رسانه های خارجی