فروش سلاح به عربستان با مجوز غیرمستقیم سنای آمریکا

مجلس سنای آمریکا، طرح پیشنهادی دو سناتور برای ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را رد کرد.۲۲:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر