مدافع نورثهمپتون/ زلاتان شبیه ترمیناتور حرف می زند!