وزیر دارایی پیشین برزیل بازداشت شد

وزیر دارایی پیشین برزیل در زمینه پروندۀ فساد در شرکت نفتی پتروبراس بازداشت شده است.