پایان اولین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و ۱+۵

اولین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و ۱+۵ پس از یک ساعت و نیم پایان یافت.