گزارش العالم ازحمله صهیونیستها به مرقد یوسف پیامبر

سرزمینهای اشغالی فلسطین(العالم) ـ صدها شهرک نشین صهیونیست به مرقد یوسف پیامبر (ص) در شهر نابلس حمله کردند….