مردم مطمئن باشند که اطلاعات‌شان محرمانه خواهد ماند