وکیل بلند پایۀ اروپایی: حماس باید از فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا خارج شود

یک وکیل اتحادیۀ اروپا می‌گوید حماس باید از فهرست تروریستی این اتحادیه خارج شود.