وکیل بلند پایۀ اروپایی: حماس باید از فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا خارج شود