تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کنگره آمریکا به بهانه حقوق بشر

مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه واهی نقض حقوق بشر در ایران، قطعنامه صادر کرد.